(Română) INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTEI — Procurare carduri magnetice

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nr:.48/ MDA-C-PCIMU-IP/15 din 14.08.2018

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”.

Sursa de finanțare: Contract de finațare Nr. MDA-C-PCIUMU _IP/15_2018 din data de 30 iulie 2018, pentru creșterea capacităților de M&E a beneficiarilor de activități prevenire din GRSI și aderență la TARV și TSO, susținute în cadrul grantului: „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020 (Grant: MDA-C-PCIMU), finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei.

Stimate(ă) Domn/Doamnă,
Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. De preț pentru achiziția următoarelor bunuri:
Carduri cu cip Mifare, Care sunt citite de reader NFC – 31547 buc.

Informații privind cerințele, specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor tehnice menționate în Anexa A la „Termenii și Condițiile de Livrare”. Opțiuni alternative nu vor fi permise.

Oferta dumneavoatră în formatul indicat în Anexa A la „Termenii și Condițiile de Livrare” va fi adresată şi expediată la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50
În atenția: Dnei Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Email:[email protected]

Pe plic se va indica denumirea Proiectului (mentionat în alin.1.), denumirea și datele de contact ale ofertantului.
Termenul limită de prezentare a ofertelor este: 23 august 2018, ora locala 14.00. Ofertele întârziate vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public, în prezența reprezentanțelor ofertanților care vor dori să participe, la data și ora specificate în aliniatul de mai sus.

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale”, din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

Ofertele expediate prin fax și/sau poșta electronică NU sunt acceptate și vor fi respinse.

Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Termenilor și Condițiile de Livrare va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.

(i) PREŢUL: Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti și vor include transportarea şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: or. Chișinău, str. Independenței 6/2, sediul A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, pentru bunurile importate în Moldova, în conformitate cu termenii INCOTERMS 2000, iar Vânzătorul nu va pretinde compensaţii suplimentare.
(ii) Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale” (cu modificările si completările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 29.12.14, Monitorul Oficial nr. 400-403/1114 din 31.12.14).
(iii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor specificate în ofertă.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot nr.1 și care respectă specificațiile menționate în Termeniii și Condițiile de Livrare.
(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 15 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la aliniatului de mai sus.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.
Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 3 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

În orice moment înainte termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația de Participare/Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația de Participare/Cererea de Ofertă. Documentul și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația de Participare direct de la de la Cumpărător.

Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.