CERERE DE EXPRIMARE A INTERESELOR DE APLICARE pentru ONG-urile care prestează servicii în domeniul HIV și Centrele Sociale Regionale pentru PTH de a beneficia de mini-granturi pentru implementarea campaniilor sociale

UPD. Concursul menționat mai jos, din păcate, este anulat din motive tehnice.
Vă rog să ne acceptați scuzele de rigoare.

INFORMAȚIE GENERALĂ

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” este o organizație constituită din reprezentanți ai comunității persoanelor afectate și care trăiesc cu HIV, hepatita C, cât și cu TB, cu o experiență vastă în domeniul HIV/SIDA şi consumului de substanțe psihoactive în Republica Moldova. Scopul organizației se axează pe protecția intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, utilizatorilor de droguri, femeilor şi copiilor afectați de infecția HIV şi ale altor comunități vulnerabile.

În prezent, A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, în calitate de Sub-Recipient, implementează componentul ce ține de fortificarea sistemelor comunitare din cadrul proiectului: „Fortificarea tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU.
Una din activitățile de bază realizate de A.O. „Iniţiativa Pozitivă” în cadrul componentului este dezvoltarea şi realizarea campaniilor de pledoarie în vederea promovării intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV, a populațiilor-cheie afectate (KAP) şi consolidarea capacităților comunităților-cheie din Moldova.

În acest context, A.O. „Inițiativa Pozitivă” lansează o Cerere de exprimare a intereselor de aplicare pentru ONG-urile care prestează servicii în domeniul HIV și Centrele Sociale Regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV din Republica Moldova, inclusiv Transnistria, de a beneficia de mini-granturi pentru implementarea campaniilor sociale, axate pe următoarele priorități:
1) Reducerea stigmatizării și discriminării persoanelor care trăiesc cu HIV și a altor populații-cheie;
2) Extinderea accesului la întregul spectru de servicii (prevenire, tratament, îngrijire și suport social profesional, testare) pentru persoanele care trăiesc cu HIV și alte populații-cheie.

Denumirile și sloganurile campaniilor la nivel național vor fi elaborate și agreate la ședința comună dintre donator, sub-contractori și alți parteneri naționali.
Organizațiile pot depune aplicațiile de sub-grant pentru desfășurarea uneia sau ambelor campanii axate pe prioritățile menționate mai sus.

Campaniile sociale pot fi prilejuite următoarelor zile mondiale:
– Ziua Mondială de comemorare a persoanelor decedate de SIDA (marcată anual în a treia duminică a lunii mai);
– Ziua Mondială de combatere a criminalității și a traficului ilicit de droguri (marcată la data de 26 iunie);
– Ziua Mondială de combatere a SIDA (marcată la data de 1 decembrie).
A.O. „Inițiativa Pozitivă” încurajează organizațiile din ambele regiuni să aplice.

SCOPUL PROIECTULUI DE APLICARE

Mobilizarea și interacțiunea la toate nivelurile pentru fortificarea controlului asupra infecției HIV și reducerea mortalității prin SIDA.

OBIECTIVELE PROIECTULUI DE APLICARE

– Sporirea nivelului de informare a populației, în special în rândul tinerilor, despre infecția HIV/SIDA;
– Creșterea gradului de toleranță față de persoanele care trăiesc cu HIV și alte populații-cheie;
– Extinderea accesului la întregul spectru de servicii (prevenire, tratament, îngrijire și sprijin social profesional, testare) pentru persoanele care trăiesc cu HIV și alte populații-cheie;
– Formarea durabilității serviciilor pentru persoanele care trăiesc cu HIV și alte populații-cheie;
– Consolidarea relațiilor intersectoriale prin organizarea de întâlniri de lucru, mese rotunde etc;
– Consolidarea capacității comunităților-cheie.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APLICAȚIE

1. CV-ul organizației care va include:
– Denumirea, adresa, datele de contact;
– Conducătorul organizației și informația de contact a acestuia;
– Misiunea organizaţiei, domeniile de activitate;
– Experiența organizației, lista proiectelor implementate în ultimii 3 ani.
2. CV-ul persoanei responsabile de gestionarea proiectului.
3. CV-urile personalului de bază care va fi implicat în cadrul proiectului.
4. Propunerea de proiect:
a) Formularul de aplicare (conform formularului stabilit, indicat mai jos)
b) Bugetul detaliat al proiectului (conform formularului stabilit, indicat mai jos).

Notă! Formularul de aplicare poate fi depus în limba română (Anexa nr. 1A) sau limba rusă (Anexa nr. 1B), împreună cu bugetul detaliat al proiectului, în limba română (Anexa nr. 2A) sau limba rusă (Anexa nr. 2B).

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile: organizațiile neguvernamentale, care prestează servicii în domeniul HIV, precum și Centrele Sociale Regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV din Republica Moldova (inclusiv Transnistria).

Prioritate vor avea aplicațiile:
– organizațiilor care prestează servicii în domeniul HIV;
– care se ocupă de advocacy și apărarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV și altor populații-cheie;
– organizațiilor în activitatea cărora sunt implicate persoane din populațiile-cheie;
– depuse și preconizate de a fi implementate în consorțium.

CRITERII DE SELECTARE

Comisia de evaluare va aprecia proiectele în conformitate cu următoarele criterii:
– Originalitatea proiectului;
– Mobilizarea comunităţii pentru realizarea activităţilor propuse;
– Mărimea publicului acoperit de evenimente sociale;
– Cost-eficiența proiectului;
– Impactul activităților propuse.

Prioritate vor avea proiectele care vor viza organizarea și desfășurarea următoarelor evenimente:
– Acțiuni în aer liber / informări în masă;
– Mese rotunde cu partenerii din regiune;
– Materiale informaționale și promo;
– Activități care vor cuprinde implicarea reprezentanților comunităților-cheie.

Activitățile vizate în cadrul aplicației depuse trebuie să fie preconizate pe parcursul perioadei între 18 mai și 10 decembrie 2018.

CONDIȚIILE DE FINANȚARE

Din numărul total de aplicații, membrii Comitetului Tehnic vor selecta și agrea câte 3 aplicații pentru fiecare din cele două campanii. Acestea ulterior vor fi finanțate în conformitate cu bugetul proiectului, în mărime de până la 1.000 EUR (una mie euro) pentru fiecare campanie. Sursele financiare vor fi transferate pe contul beneficiarului, în lei moldovenești, la cursul de schimb al donatorului, după aprobarea aplicației acestuia și semnarea contractului de finanțare.
* Comitetul Tehnic își rezervă dreptul de a reduce sau de a exclude unele activități și/sau linii de buget, considerate inoportune.

Organizațiile care vor primi finanțare vor fi obligate să prezinte donatorului un raport narativ și unul financiar (în limba română sau rusă) în decurs de 10 zile de la ultima activitate realizată, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie 2018.

Rapoartele vor fi prezentate în baza formularelor agreate de către donator.

TERMEN LIMITĂ PENTRU APLICARE

Aplicațiile pot fi depuse până la data de 23 aprilie 2018.
NOTĂ! Aplicațiile incomplete nu vor fi examinate.

Propunerele pot fi expediate:
a) în versiune imprimată, într-un plic sigilat, la următoarea adresă: Republica Moldova, mun. Chișinău, MD 2048, str. Independenței, 6/2, Centrul „Pas cu Pas”, A.O. „Inițiativa Pozitivă”.
b) în versiune electronică la următoarea adresă de e-mail: secretariat.initiativapozitiva@gmail.com, cu copie la initiativapozitiva@gmail.com.
Scrisorile trebuie neapărat să fie marcate cu tematica „Aplicație de sub-grant pentru implementarea campaniei sociale”.

ANUNȚAREA REZULTATELOR CONCURSULUI

În termen de 15 zile calendaristice de la data limită de depunere a aplicațiilor, A.O. „Inițiativa Pozitivă” va informa aplicanții despre rezultatele concursului.

PERSOANA DE CONTACT

Rotari Marina,
Director, Departamentul de Programe, A.O. „Inițiativa Pozitivă”,
marinellasapaniuc@mail.ru
marinellasapaniuc@gmail.com
Tel.: +373 22 00 99 74
GSM: +373 69 75 33 81