CERERE DE EXPRIMARE A INTERESELOR DE APLICARE pentru ONG-urile care oferă servicii în domeniul HIV ca să primească mini-granturi pentru organizarea și desfășurarea unor evenimente cu scopul formării sustenabilității în domeniul HIV/SIDA

INFORMAȚIE GENERALĂ
Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” este o organizație a pacienților care trăiesc, sunt afectați și/sau sunt vulnerabili la HIV, hepatita C, cât și tuberculoză, cu o experiență vastă în domeniul HIV/SIDA şi consumului de substanțe psihoactive, care își realizează activitatea pe întreg teritoriu al Republicii Moldova. Scopul organizației se axează pe protecția intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, utilizatorilor de droguri, femeilor şi copiilor afectați de infecția HIV, precum şi ale altor comunități vulnerabile.
În prezent, A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, în calitate de Sub-Recipient, implementează componentul ce ține de fortificarea sistemelor comunitare din cadrul proiectului: „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU.

În cadrul componentului de mai sus, O.A. „Inițiativa Pozitivă” anunță concurs – o cerere de exprimare a intereselor pentru ONG-urile din Republica Moldova (inclusiv regiunea Transnistria), care oferă servicii în domeniul HIV pentru a primi mini-granturi destinate organizării și desfășurării unor activități cu scopul formării sustenabilității în domeniul HIV/SIDA (creșterea accesului la testare, advocacy bugetar, sustenabilitatea programelor și serviciilor etc.).

SCOPUL PROIECTULUI DE APLICARE
Formarea sustenabilității în domeniul HIV/SIDA.

INDICATORII PENTRU EVALUAREA SUCCESULUI vor fi cazurile finisate, care vor reflecta cel puțin una dintre realizările menționate mai jos:
1. Obținerea acreditării de stat pentru oferirea / prestarea serviciilor reglementate de Programul Național de prevenire și control al HIV/SIDA și ITS.

2. Finanțare din bugetele locale / municipale a programelor sau serviciilor care vizează:
– prevenirea HIV;
– îngrijirea și suportul, precum și formarea aderenței la tratamentul ARV;
– reducerea nivelului de stigmă și discriminare, precum și formarea opiniei publice. Suma contractelor finanțate din bugetele locale sau municipale trebuie să depășească sau să fie egală cu suma de 1.500 EUR (una mie cinci sute euro).

3. Integrarea serviciilor de prevenire HIV, îngrijire și suport, precum și formarea aderenței la TARV și Farmacoterapia cu Metadonă, oferite de sectorul non-guvernamental în cadrul instituțiilor de stat (de exemplu: asigurare cu încăpere din partea statului, pe termen îndelungat, pentru oferirea serviciilor menționate mai sus sau achitarea de către instituția de stat a serviciilor menționate).

4. Elaborarea și aprobarea Programului Municipal de prevenire și control HIV/SIDA și ITS (cu indicatori concreți și buget fixat).

5. Ogranizarea și desfășurarea campaniilor de fundraising privind colectarea de fonduri pentru acoperirea costurilor / cheltuielilor privind furnizarea de servicii în domeniul HIV.
Suma colectată în cadrul campaniei / campaniilor de fundraising trebuie să depășească sau să fie egală cu suma de 1.500 EUR (una mie cinci sute euro).

6. Elaborarea, actualizarea, aprobarea standardelor, care reglementează serviciile în domeniul HIV / SIDA.

7. Dezvoltarea antreprenoriatului social pentru generare de profit cu scopul de a acoperi costurile / cheltuielile de program ale organizației. Profitul fix trebuie să depășească sau să fie egal cu suma de 1.500 EUR (una mie cinci sute euro).

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU APLICAȚIE
1. CV-ul organizației, care va include:
– Denumirea, adresa, toate datele de contact;
– Conducătorul organizației și informația de contact a acestuia;
– Misiunea organizaţiei, domeniile de activitate;
– Experiența organizației, lista proiectelor implementate în ultimii 3 ani.
2. CV-ul persoanei responsabile de proiect.
3. Propunerea de proiect (conform modelului stabilit)

NB! Formularul de aplicare poate fi depus în limba română (Anexa nr. 1A) sau în limba rusă (Anexa nr. 1B).

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
Sunt eligibile: organizațiile non-guvernamentale (ONG-urile) din Republica Moldova (inclusiv din regiunea Transnistria), care oferă servicii în domeniul HIV și, care implementează proiecte finanțate din sursele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei.

CRITERIILE DE SELECTARE
Comisia de evaluare va aprecia proiectele în conformitate cu următoarele criterii:
– Actualitatea proiectului;
– Realitatea de realizare / implementare;
– Nivelul de impact.

CONDIȚIILE DE FINANȚARE
Din numărul total de aplicații, membrii Comisiei de Evaluare vor selecta și agrea 6 aplicații.
Cu organizațiile ale căror aplicații vor fi selecate, A.O. „Inițiativa Pozitivă” va semna un contract în valoare de 1.500 EUR (una mie cinci sute euro) fiecare, în baza căruia organizația contractată își va asuma responsabilitatea pentru punerea în aplicare / îndeplinire a cel puțin uneia dintre cele 2 – 3 realizări din domeniul sustenabilității selectate din lista celor menționate mai sus.

Pe toată durata contractului, organizațiile contractate vor avea posibilitatea să solicite și să beneficieze de suport tehnic din partea A.O. „Inițiativa Pozitivă, pentru care Sub-Recipientul are fonduri în mărime de 500 EUR pentru fiecare organizație contractată.

A.O. „Inițiativa Pozitivă” va îndeplini condițiile contractuale privind transferul resurselor financiare în mărime de 1.500 EUR (una mie cinci sute euro) doar după ce organizația contractată va prezenta un raport care va include realizările din domeniul sustenabilității (în funcție de acei parametri care au fost specificați în cererea de aplicare), la care va atașa documentele justificative relevante.

Resursele financiare vor fi transferate pe contul organizațiilor contractate, în lei moldovenești (MDL) la rata de schimb a donatorului.
Organizația contractată nu va fi obligată să prezinte Sub-Recipientului un raport financiar, deoarece în cheltuirea resurselor financiare primite, aceasta se va ghida de propriile priorități și obiective statutare ale organizației.

TERMENUL DE REALIZARE A PROIECTULUI
Până la data limită de 14 decembrie 2018, organizația contractată va prezenta raportul privind activitățile realizate. Raportul va putea fi prezentat în limba română (Anexa nr. 2A) sau în limba rusă (Anexa nr. 2B).

TERMEN LIMITĂ PENTRU APLICARE
Aplicațiile pot fi depuse până la data de 10 septembrie 2018.
NOTĂ! Aplicațiile incomplete nu vor fi examinate!

Propunerele pot fi expediate:
a) în versiune imprimată, într-un plic sigilat, la următoarea adresă: Republica Moldova, mun. Chișinău, MD 2048, str. Independenței, 6/2, Centrul „Pas cu Pas”, A.O. „Inițiativa Pozitivă”.
b) în versiune electronică la următoarea adresă de e-mail: marinellasapaniuc@gmail.com.
*Scrisorile trebuie neapărat să fie marcate cu tematica „Aplicație pentru sub-grant privind sustenabilitatea serviciilor”.
ANUNȚAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
În termen de 15 zile calendaristice de la data limită de depunere a aplicațiilor, A.O. „Inițiativa Pozitivă”, va informa aplicanții despre rezultatele concursului.

PERSOANA DE CONTACT
Rotari Marina,
Director, Departamentul de Programe, A.O. „Inițiativa Pozitivă”,
marinellasapaniuc@mail.ru
marinellasapaniuc@gmail.com
Tel.: +373 22 00 99 74 / GSM: +373 69 75 33 81