Cerere de oferte — achiziție licențe și cititor de carduri NFC

din 14.12.2017

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul proiectului: „Suport psihosocial pentru CDI aflați în TSO, în programe de reducere a riscurilor și servicii de îngrijire și suport pentru PTH”, Contract de Grant nr. MDA-H-PCIMU_IP/001_2017 încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, proiect finanțat din sursele financiare primite din contul grantului Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) MDA-H-PCIMU 2015-2017, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” intenționează achiziția următorului echipament tehnic:

Lotul nr.1
1. 1C: Întreprindere 8. Licența clientului pentru 1 loc de muncă mobil (licența electronica) — 107
2. 1C: Întreprindere 8 – Licențe suplimentare. Licenţa clientului pentru 50 locuri de muncă (licenta electronica) — 1

Lotul nr.2
1. Cititor de carduri NFC — 14

2. Oferta dumneavoastră, conform termenilor specificaţi în anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com
secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

Oferta dumneavoatră trebuie să includă toate bunurile solicitate și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copie licenței emise de Camera de licențiere, documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.
Furnizorul se obliga de a respecta ”Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsite și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/

3. Oferta urmează va fi prezentată în plic sigilat, la adresa specificată în alin.2. Pe plic se va indica denumirea Proiectului (mentionat in alin.1.), denumirea și datele de contact ale ofertantului. Ofertele vor fi deschise public, în prezența reprezentanțelor ofertanților care vor dori să participe, la data specificată în alin. 4, ora 16:10, la adresa specificată în alin.2.

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 21 decembrie 2017, ora locala 16:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

5. PREȚUL:
(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota Zero TVA, si nu includ Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale în Republica Moldova, sau alte cheltuieli de livrare la destinația finală: mun. Chișinău, str. Independenței 6/2, Centrul „Pas cu Pas”.
Prețul va include transportarea, instalare, montare şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: CIP Chisinau, str. Independenței 6/2, sediul A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, pentru bunurile importate în Moldova, în conformitate cu termenii INCOTERMS 2000.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț care corespund specificațiilor tehnice vor fi evaluate pentru toate produsele împreună oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat pentru fiecare Lot.
Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale», din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.
Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 2 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă de 30 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74, GSM. 068283969.